ORGANIZATIONAL

Organizational Chart Viet Nam Industry Agency

  1. TRUNG TÂM PHÁT TRIÊN CÔNG NGHIỆP - IDC
  2. TRUNG TÂM KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN PHÍA NAM
  3. Office of VIA
  4. PHÒNG KHOẢNG SẢN LUYỆN KIM
  5. PHÒNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
  6. PHÒNG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO
  7. PHÒNG CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ