ORGANIZATIONAL

Organizational Chart Viet Nam Industry Agency

  1. Office of VIA
  2. PHÒNG KHOẢNG SẢN LUYỆN KIM
  3. PHÒNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
  4. PHÒNG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO
   1. Công nghiệp Cơ khí
   2. Chiến lược phát triển Công nghiệp Ô tô
  5. PHÒNG CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
   1. Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ
   2. Ưu đãi cho DN CNHT
   3. Dự án hợp tác quốc tế
  6. TRUNG TÂM PHÁT TRIÊN CÔNG NGHIỆP - IDC